A : Phật ơi ! sao con niệm phật mãi mà không vãng sanh ?
Phật : Miệng con niệm phật,tâm con đầy dính mắc,thù người này,ghét người kia,mê cái này,muốn cái nọ.
Một tay muốn ta tiếp dẫn vãng sanh,tay kia nắm chặt Ta Bà.
Ta mà kéo con về Cực Lạc thì chỉ có đứt làm đôi.

Tâm xả được Ta Bà,một niệm đủ vãng sanh.
Tâm dính mắc không dứt,ngàn niệm cũng vô ích.