Nếu thường xuyên thấy Ngũ Uẩn này là không thì có thể vượt qua tất cả khổ ách.
Ngũ Uẩn luôn sanh diệt vô thường cho nên là không.