Các cách để chấm dứt khổ đau :

1.Đại Thừa : Vị Tha Tuyệt Đối.

2.Tiểu Thừa : Thanh Tịnh Tuyệt Đối.

3.Luật Nhân Quả : Tránh Ác Làm Thiện.

Tất cả đều không dễ.

Nhưng còn sống ngày nào phải cố thực tập,hy vọng có một ngày sẽ hoàn toàn thoát ly khổ hải.